“Ein Rabe, ein Rabe!” (via Weibo https://bit.ly/1KgvsnP)